Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.pohary.com

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Poháry.com - Martin Vokřál, IČO: 69113513, DIČ: CZ7709070567, se sídlem Havlíčkova 58/206, 586 01 Jihlava jako prodávající (dále jen „Poháry.com“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kontaktní údaje Prodávajicího:

 1. adresa pro doručování: Poháry.com, Martin Vokřál, Havlíčkova 58/206, 586 01 Jihlava, Česká republika
 2. elektronická adresa: info@pohary.com
 3. telefon: +420 567 211 246

Základní definice a výklad pojmů

Internetový obchod – on‐line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) https://www.pohary.com, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy
mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Kupujícím je fyzická osoba (spotřebitel) nebo právnická osoba (podnikatel), kteří s Prodávajícím uzavřeli Kupní smlouvu.

Spotřebitelem je fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku).

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, Reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Poháry.com, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Poháry.com, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží nebo služby.

Podnikatelský účet - účet, jehož majitelem je fyzická osoba nebo právnická osoba naplňující znaky podnikatele dle § 420 nebo § 421 NOZ, popřípadě osoba zapsaná v kterémkoliv veřejném rejstříku dle § 1 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících (např. občanské sdružení, nadace či nadační fond, zájmové sdružení právnických osob, ústav).

Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění účinný od 1. 1. 2014.

EET - evidence tržeb - podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujicímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pa nejpozději do 48 hodin.

Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu “pohary.com”, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.

Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu.

Zboží – movité věci nabízené prostřednictvím Internetového obchodu, tvořící předmět Kupních smluv.

Prodávajicí – provozovatel internetového obchodu, Poháry.com - Martin Vokřál, IČO: 69113513, se sídlem Havlíčkova 58/206, 586 01 Jihlava.

Náklady na odeslání - je peněžní částka, která je úplatou za odeslání zboží (doprava, poštovné, balné) do místa plnění, ve výši uvedené v aktuálním sazebníku Ceny dopravy. V případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese Kupující náklady za navrácení Zboží Prodávajícímu.

Uživatelský účet - administrační rozhraní určené registrovaným uživatelům, které je opravňuje přihlásit se ke službám e-shopu pod unikátním uživatelským jménem a využívat tyto služby.

Podstatné porušení smlouvy - je takové poručení smluvních povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy.

Dodání zboží - za dodání zboží se rozumí předání zboží dopravci k odeslání na místo určení popřípadě osobní převzetí věci.

Kurýr – smluvní dopravce zajišťující dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu.

Pracovní dny – jsou dny v kalendářním týdnu od pondělka do pátku s výjimkou sobot, nedělí a dnů, na něž v souladu s platnými právními předpisy připadají státem uznané svátky.

GDPR (General Data Protection Regulation) - je obecné nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU a jde o novou obsáhlou legislativu o ochraně osobních údajů s cílem zajistit základní práva občanů EU na ochranu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V ČR nahradí směrnici 95/46/ES a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Poháry.com sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Poháry.com si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Poháry.com, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. Poháry.com neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Poháry.com uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 5. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  4. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Poháry.com, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách Poháry.com;
 6. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které Poháry.com splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Poháry.com a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  3. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  4. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 7. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 8. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 9. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Poháry.com, přičemž registrovaní uživatelé Poháry.com mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
 10. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář zde, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 
 11. uživatelský účet:                                                                                                             
  1. Kupující je oprávněn na stránkách Internetového obchodu vytvořit uživatelský účet pro účely usnadnění uzavírání Kupních smluv, zejména pro účely zjednodušení zadávání údajů v rámci Objednávky, a pro účely evidence historie odeslaných Objednávek a uzavřených Kupních smluv. Vytvoření uživatelského účtu není považováno za uzavření rámcové smlouvy nebo jakéhokoli jiného obdobného smluvního vztahu s Prodávajícím. Ochrana osobních údajů Kupujícího evidovaných Prodávajícím v souvislosti se zřízením a užívání uživatelského účtu se řídí čl. 9.
  2. Na základě vytvoření uživatelského účtu je Kupující oprávněn přihlásit se do uživatelského rozhraní Internetového obchodu prostřednictvím uživatelského jména (e-mailová adresa) a hesla, které si zvolí. Uživatelský účet je kupující oprávněn kdykoli zrušit způsobem, který Prodávající nabízí v rámci uživatelského rozhraní. Zrušení Uživatelského účtu nemá vliv na plnění z Kupních smluv, uzavřených před jeho zrušením.
 12. možnost archivace Obchodních podmínek:
  1. Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách internetového obchodu.
  2. Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit v elektronické podobě prostřednictvím standardních funkcí internetového prohlížeče.
  3. Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou Kupujícím přístupné.
  4. Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Poháry.com: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Pohary.com nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

III. Smlouva

 1. NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Nabídka Zboží

 1. Vystavení Zboží prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.
 2. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého Zboží, které je nabízeno na stránkách Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny níže.
 3. Po kliknutí na nabídku konkrétního Zboží uvedenou v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, výběr z jednotlivých variant (rozměry, barva, provedení), jsou-li u daného zboží k dispozici, přesná cena včetně DPH, informace o skladové dostupnosti a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku odeslání Objednávky. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní.

Objednávka Zboží

 1. V případě zájmu o nabízené Zboží je prostřednictvím kliknutí na tlačítko s ikonou nákupního košíku Kupující uloží do virtuálního nákupního košíku. Do nákupního košíku lze před odesláním Objednávky uložit více položek. Po ukončení ukládání zboží do nákupního košíku má Kupující možnost vyplnit další údaje požadované k vytvoření Objednávky, zejména vybrat způsob doručení Zboží a platby kupní ceny, a zadat své identifikační a kontaktní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření Kupní smlouvy. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a kontaktní údaje.
 2. Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží jednak jako cena včetně DPH i jako cena bez DPH, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v nákupním košíku, náklady na dodání objednávaného Zboží Zákazníkovi (dopravné a případná cena za dobírku) a případné další daně a poplatky, mají-li být Kupujícím uhrazeny.
 3. Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:
a.    prostřednictvím elektronického obchodu Poháry.com (dále jen „e-shop“);
b.    elektronickou poštou na adrese info@pohary.com;
c.    osobně v provozovnách Poháry.com;

Objednávky přímo na naší pobočce lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby. Veškeré telefonické objednávky zboží je možné realizovat přes call centrum Poháry.com od 08:00 do 16:00, Po – Pá. Poháry.com doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na Poháry.com. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.
Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

 1. Po doručení Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení Objednávky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu zadanou Kupujícím v rámci Objednávky. V potvrzení Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží a součástí je i aktuální znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Kupní smlouvy ve formátu PDF, umožňující uložení Obchodních podmínek v počítači Kupujícího, jejich vytištění nebo jinou archivaci. Přijetím potvrzení Objednávky na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím je uzavřena Kupní smlouva. V případě, že Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat.
 2. Prodávající tímto ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou. Toto ujednání je oboustranné, přičemž Kupní smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.
 3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (neobvyklé množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li Kupující Objednávku a zvolil-li platbu na dobírku, může Prodávající požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu, jinak je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu neuzavřít. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby. Kupující bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaného Kupujícím ke komunikaci s Prodávajícím a k uzavření Kupní smlouvy.

Aplikace Obchodních podmínek na podnikatele, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).
 2. Je-li Kupující podnikatelem ve smyslu ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) ani ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) se na vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelem neužijí a vybrané práva a povinnosti v určitých oblastech, např. odpovědnost za vady, záruky za jakost či náhrada škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy, které nepřipouští odchylnou dohodu smluvních stran. Nevyplývá-li z Kupní smlouvy nebo dalších okolností, známých smluvním stranám jinak, považuje se za podnikatele Kupující, který v rámci Objednávky zadal jako jeden z identifikátorů své IČ, a zvolil možnost „Objednat na firmu“.
 3. Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.
 4. Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující je oprávněn zadat údaje v rámci Objednávky rovněž v jiném než českém jazyce, pokud je tento pro Prodávajícího srozumitelný (jazyk slovenský nebo anglický).

Práva a povinnosti z Kupní smlouvy

 1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen dodané Zboží převzít a uhradit Prodávajícímu kupní cenu dle Objednávky.
 2. Kupující jsou oprávněni zvolit si jeden ze způsobů úhrady kupní ceny, ceny dopravy a dalších případných poplatků, které Prodávající nabízí na stránkách Internetového obchodu. Při využití platebních metod umožňující zaplacení kupní ceny před dodáním Zboží se nepoužije ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku. Bližší informace o Prodávajícím nabízených způsobech úhrady kupní ceny jsou Kupujícímu zpřístupněny po uložení Zboží do virtuálního nákupního košíku v rámci procesu vytváření Objednávky.
 3. V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že Prodávající nemá Zboží dle Kupní smlouvy v dostupnosti, jaká byla nabízena a jaká je uvedena v rámci Objednávky, kontaktuje neprodleně Kupujícího za účelem sjednání náhradního termínu dodání Zboží, nebo za účelem sjednání alternativního Zboží v požadované dostupnosti. V případě, že Kupující žádnou z nabízených možností nepřijme, je kterákoli smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy pro nemožnost plnění.

IV. Platební podmínky

Poháry.com akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti či kartou při nákupu;
 2. platba předem bankovním převodem;
 3. platba přes internetové rozhraní banky;
 4. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - Kupující hradí navíc tzv. doběrečné);
 5. platba na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele při splnění podmínek)

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Poháry.com, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
Konkrétní podmínky způsobů platby jsou blíže popsány zde.

 • Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v  konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za niž předmětné zboží/službu/licenci Poháry.com nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Poháry.com a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Poháry.com. Poháry.com v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
Pohary.com si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 • DODÁNÍ ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Termín dodání
  1. Není-li u Zboží uvedeno jinak, předá Prodávající Zboží, které má na skladě k přepravě bez zbytečného odkladu tak, aby byl dodržen termín dodání uvedený v nabídce a termín dodání požadovaný Kupujícím v rámci Objednávky, s přihlédnutím k provádění případných úprav Zboží požadovaným Kupujícím (rytí, gravírování apod.). Nemá-li Prodávající Zboží na skladě, zobrazí se předpokládaná doba odeslání Zboží Kupujícímu v rámci nabídky daného Zboží. Po obdržení Zboží informuje Prodávající Kupujícího telefonicky nebo e-mailem, že Zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.
  2. Platí-li Kupující kupní cenu platební metodou umožňující provedení úhrady před dodáním Zboží Kupujícímu (převodem na účet, platební kartou), odešle Prodávající Zboží až po připsání platby na jeho účet, nebo po vyrozumění ze strany poskytovatele příslušné platební metody o tom, že platba byla úspěšně autorizována. Neuvede-li Kupující variabilní symbol, který mu Prodávající sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit o dobu potřebnou k identifikaci platby Kupujícího v rámci výpisu z bankovního účtu Prodávajícího.
 • Způsob dodání a náklady přepravy Zboží ke Kupujícímu
  1. Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce, přičemž informace o nabízených způsobech dodání Zboží a cenách dopravného jsou uvedeny v procesu vytvoření Objednávky. Prodávající splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce, v případě osobního odběru pak předáním Zboží na sjednaném odběrném místě (provozovna Prodávajícího nebo subjektu poskytujícího služby vyzvednutí zásilek).
  2. Společně se Zbožím Prodávající odešle Kupujícímu rovněž daňový doklad ke Zboží, a to e-mailem ve formátu .pdf na e-mailovou adresu Kupujícího zadanou v rámci Objednávky.
  3. Cena dopravného za vybraný způsob dodání Zboží je Kupujícímu sdělena v rámci vytváření Objednávky, a přičtena ke kupní ceně Zboží.
  4. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat Kupujícímu další Zboží po dobu, po kterou je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu.
 • Nevyzvednutí/nepřevzetí objednaného zboží

  V případě, že si zákazník nevyzvedne objednané zboží do 7 pracovních dnů od uskutečnění objednávky z nevysvětlitelných důvodů, nebo nepřevezme zásilku doručenou na základě jeho objednávky, či nepožádá o prodloužení termínu, bude objednávka automaticky zrušena, má Poháry.com právo požadovat náhradu vzniklé škody. Každá přijatá objednávka (elektronická, e-mailová i telefonická) je dle Občanského zákoníku závazná ( Občanský zákoník § 544–545, zákon č. 40/1964 Sb.). Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude vždy požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 200,- Kč. Uzavřením kupní smlouvy se totiž prodávající zavazuje zboží dodat a povinností zákazníka je ho převzít a zaplatit.  V případě, že kupující nevyzvedne zásilku již odeslanou, která se následně vrátí zpět prodejci jako nevyzvednutá/od­mítnutá/vráce­ná z důvodu neznámé adresy, je kupující povinnen prodávajícímu uhradit veškeré náklady (poštovné a balné) spojené se zasláním zásilky objednanou kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů), nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vá­zán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..V případě, že nastane výše uvedená situace, obdrží kupující výzvu k úhradě poplatku s vyčíslenými náklady dle uvedených podmínek. V případě neuhrazení poplatku v termínu, bude celá věc předána našemu právnímu zástupci k dořešení zákonnou cestou. Při nevyzvednutí zásilky je prodávající oprávněn účtovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží, které musel uhradit dopravci a kupující je povinen tyto náklady mu zpětně uhradit. Nevyzvednutím zásilky porušil kupní smlouvu. Dokud zákazník neodstoupí od kupní smlouvy, nejlépe písemně nebo formou mailu, odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku nevyzvednutí zásilky (poštovné, balné, účetní vrácení do skladu atd.). Odstoupit od smlouvy zákazník může před odesláním zboží nebo až po jeho převzetí v zákonné lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. Nelze tedy zboží nepřevzít a poslat nám odstoupení od smlouvy. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta) budou postoupeny specializované společnosti k vy­máhání, včetně všech nákladů s tím spojených. V případě, že kupující zboží nemohl z jakéhokoli důvodu převzít a bude jej chtít opětovně zaslat, bude k zásilce připočítána částka za znovu odeslání zboží dle příslušných tarifů.
  Má-li být zboží dle objednávky odebráno kupujícím nebo jeho zmocněncem z provozovny nebo z místa určení dodání / ČP, sklad PPL atd. / prodávajícího a toto nebylo ve sjednaném termínu odebráno, je kupující oprávněn vyúčtovat kupujícímu skladné a manipulační poplatek ve výši 2% kupní ceny vč. DPH až do max. částky 60,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. Není-li zboží vyzvednuto ani po 8 dnech od sjednaného termínu dodávky, je takový případ považován za podstatné porušení smlouvy na straně kupujícího. V takovém případě se smlouva od samého počátku ruší a prodávající je oprávněn prodat zboží třetí osobě, případně použít k jinému účelu, přičemž kupujícímu zanikají všechna práva z této smlouvy (objednávky). Současně je kupující povinen uhradit skladné za období od sjednaného termínu dodávky do ukončení skladování a zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % ceny objednaného zboží vč. DPH a až do max. částky 480,- Kč.

Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Poháry.com zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 1. osobní odběr
 2. zasílání přepravní službou – ČR
 3. zasílání přepravní službou – SR
 4. zaslání přepravní službou - smluvní státy EU

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Pohary.com nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce ZDE.

2. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může Poháry.com požadovat předložení identifikačního průkazu ( OP nebo cestovní pas ), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Poháry.com odmítnout zboží vydat.
Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou, která je v okamžiku koupě plátcem DPH, s 0% sazbou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou, která je v okamžiku koupě plátcem DPH, s 0% sazbou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas). Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@pohary.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Poháry.com. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Poháry.com možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. Přechod nebezpečí škody na Zboží

 1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena před dodáním Zboží kupujícímu), jinak úplným zaplacením kupní ceny.
 2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného v Kupní smlouvě. Není-li Zboží zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku o přechodu nebezpečí škody na věci jejím předáním Kupujícímu (§ 2121 a násl.).
 • Prohlídka Zboží Kupujícím
  1. Kupující je povinen prohlédnout Zboží a ještě před jeho převzetím od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to při převzetí zjistitelné). V případě poškození zásilky viditelného při samotném předání je Kupující povinen zkontrolovat stav Zboží v zásilce a o případném poškození Zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce, případně lze poškození oznámit dopravci prostřednictvím jeho nejbližšího depa nejpozději do 2 dnů od převzetí zásilky, anebo poškození ve stejné lhůtě oznámit Prodávajícímu.
  2. Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Kupující vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Zboží a případné vady reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění.
  3. Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží způsobeného při jeho přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme (zejména z důvodu zjevného poškození Zboží při přepravě, znatelného již z jeho vnějšího obalu při převzetí od dopravce). V případě, že Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže Prodávající brát na poškození zřetel (viz čl. 3.3.2.).

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem (nepoužije na Kupujícího – podnikatele)
  1. Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů
   a) od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo
   b) od převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo
   c) od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Prodávajícím dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí.
  2. V případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu všechno zboží, které bylo předmětem objednávky s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Prodávajícího. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje prokazatelně odstoupení odeslat před uplynutím příslušné lhůty Prodávajícímu.
  3. Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícíh, formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v elektronické podobě je součástí těchto Obchodních podmínek jako jejich nedělitelná příloha, je možné jej stáhnout popř. vytisknout a zaslat Prodávajícímu způsobem uvedeným shora v tomto článku. Kupující tak obdrží formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v textové podobě jako součást potvrzení doručení Objednávky. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu). Kupující není při odstoupení povinen dodržet formu poskytnutého formuláře, bere však na vědomí, že odpovídá za splnění obsahových náležitostí odstoupení tak, aby toto odstoupení bylo považováno za platné.
  4. Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy (§ 1837 občanského zákoníku) není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména:
   a) pokud bylo dodaným zbožím popř. jeho nedílnou součástí zvuková nebo obrazová nahrávka popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a Kupující porušil jeho původní obal;
   b) bylo-li předmětem koupě zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání / spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že došlo k individuální úpravě zboží podle přání spotřebitele ( potisk ), které si sám zvolil v konfigurátoru e-shopu /.
   c) bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   d) bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyjmul a z hygienických důvodů není možné Zboží vrátit.
  5. Kupující berou na vědomí, že nemožnost odstoupení od Kupní smlouvy se týká zejména Zboží upraveného na jejich přání, což se týká především trofejí opatřených individualizovaným nápisem nebo štítkem nesoucím tento nápis, pokud tento nápis nebo štítek nelze z trofeje sundat, aniž by se trofej nevratně poškodila. V případě, že je štítek s nápisem dodáván na přání Kupujícího zvlášť, nepřipevněný na trofej, lze odstoupit od Kupní smlouvy v rozsahu týkajícím se trofeje, nikoliv však v rozsahu štítku. Spotřebitel také nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že došlo k individuální úpravě zboží podle přání spotřebitele ( potisk textilu, dotisky, potisk ).
  6. Kupující je povinen zboží odeslat prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal prodávajícímu ( pokud zboží prodávajícímu neodeslal současně s odstoupením ).
  7. zboží, vrácené kupujícím v důsledku odstoupení od kupní smlouvy, prodávající přijímá na adrese, uvedené v záhlaví. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím vyzvedávány a Prodávající nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození.
  8. Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, že toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.
  9. Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že před odesláním Zboží Prodávajícímu dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.
  10. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy oprávněně, je Prodávající povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu. Za dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Prodávajícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávajicí nabízí službu vrácení objednaného zboží zdarma s využitím reklamačního asistenta, v případě zaslání zboží jiným způsobem náklady hradí vždy Kupujicí.
  11. Prodávající však bez ohledu na lhůtu není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující doručí Zboží na adresu, popř. než mu Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
  12. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v rozporu, popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Prodávajícímu bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu Prodávající, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.
  13. Poskytnul-li společně se Zbožím Prodávající Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle tohoto čl. 4.1. Obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.
  14. V případě zakázky, tj. u zboží, které bylo individuálně upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, není možné od uzavřené smlouvy odstoupit (viz ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku.
  15. objednávka nelze stornovat pokud objednávka vznikla chybným úsudkem objednavatele ( pro ověření kompatibility nás kontaktujte před uzavřením objednávky na emailu nebo dotazníkovým formulářem přímo u produktu ).
  16. objednávka nelze stornovat pokud objednané zboží chybným úsudkem objednavatele lze vyměnit za zboží správné, ale pouze v případě pokud se jednalo u prodejce o zboží skladové nebo pokud lze vrácení sjednat u dodavatele prodejce. V takovém případě je objednavatel povinen uhradit skutečné náklady spojené s touto výměnou.
  17. objednávka nelze stornovat pokud byla objednána u dodavatelů speciálně pro objednavatele
    
 2. Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem
  1. Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku (bez ohledu na to, zda jde o osobu fyzickou nebo právnickou).
  2. Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším než 14 dnů.
  3. Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.
  4. V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu, byla-li již do odstoupení uhrazena, a to bezhotovostně na účet Kupujícího, ze kterého byla kupní cena uhrazena.
  5. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
   Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce Poháry.com, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.
   Upozorňujeme, že v případech, kdy kupující není spotřebitel (obvykle firmy), nelze dle platných VOP odstoupit od smlouvy bez udání důvodu (možnost výměny zboží či reklamace vady zůstává však i pro firmy nad rámec platné legislativy).

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMACE

 1. Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží
  1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
   a) má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v Objednávce a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   c) je Zboží dodáno v odpovídajícím množství, velikosti, barvě, provedení a
   d) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 2. Lhůta pro uplatnění práv z vady, záruka za jakost pro Kupující – spotřebitele
  1. Kupující - Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.
  2. Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím. Je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od doručení Zboží do místa určení.
  3. Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).
  4. Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.
  5. Ujednání se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající neodpovídá za:
   a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,
   b) v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
   c) v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,
   d) v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,
   e) za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.
 3. Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele
  1. Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.
  2. Prodávající standardně neposkytuje Kupujícím – podnikatelů, záruku za jakost Zboží. Záruka za jakost je poskytnuta v případě, kdy ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě výslovného prohlášení o záruce přiloženého ke Zboží (záručního listu). Kupující – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a Prodávající nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Prodávajícím a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.
 4. Reklamace
  1. Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady zboží na adrese prodávajícího a to následovně:
  2. zasláním písemné reklamace běžnou poštou společně s reklamovaným zbožím,
  3. zasláním reklamace e-mailem s následným odesláním zboží prodávajícímu nebo jeho předáním dopravci prodávajícího, nebo
  4. předáním zboží a popisem vady osobně přímo na adrese provozovny prodávajícího.
 5. Nároky Kupujícího – spotřebitele z vad Zboží
  1. Nároky uvedené se vztahují pouze na kupující – spotřebitele. Práva a povinnosti kupujícího a Prodávajícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 Občanského zákoníku.
  2. Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností.
  3. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, avšak týká-li se vada jen součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.
  4. Jde-li o takovou vadu zboží, jehož výměna za nové zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má Kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady, které zajistí Prodávající.
  5. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad či na výměnu součásti zboží, nebo na bezplatnou opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
  6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

·  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 1. Odpovědnost krodávajícího za škodu způsobenou kupujícímu – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.
 2. Je-li stranou Kupní smlouvy kupující – podnikatel, odpovídá prodávající pouze za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností z Kupní smlouvy.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Poháry.com a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Osobní údaje
  1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím. Kupující – podnikatel je oprávněn zadávat při vyplňování Objednávky popř. pozdějších změnách svých údajů kontaktní a osobní údaje fyzických osob (především zaměstnanců) pouze s jejich výslovným souhlasem.
  2. Prodávající je ve vztahu k osobním údajům Kupujících získaným v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupních smluv správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, registrovaným ve veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem na ochranu osobních údajů správcem osobních údajů pod č. 00063777. Prodávající zpracovává a užívá kontaktních údajů Kupujících výlučně za účelem plnění svých povinností z Kupní smlouvy. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Prodávajícího.
  3. Osobní údaje Kupujících zpracovává Prodávající po dobu, po kterou trvá souhlas Kupujícího se zasíláním obchodních sdělení, jinak pod dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností smluvních stran z Kupní smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z Kupní smlouvy.
  4. Prodávající neshromažďuje o Kupujícím žádné citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.
  5. Každý subjekt údajů (Kupující) má právo požádat Prodávajícího o vysvětlení, popř. požadovat odstranění osobních údajů z databází a systémů Prodávajícího, pokud má za to, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s Kupní smlouvou či právními předpisy, nebo jejich opravu, pokud má za to, že Prodávající zpracovává nesprávné osobní údaje. Prodávající vyřídí žádost subjektu údajů ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení.
  6. Prodávající tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Kupujících. Opatření spočívají v nastavení přístupových práv zaměstnanců Prodávajícího k úložištím dat a systémům používaným pro provoz Internetového obchodu, ve fyzickém zabezpečení prostor v nichž se nachází osobní údaje Kupujících, a v provozu softwarových prostředků zabezpečení elektronických systémů.
 2. Zasílání obchodních sdělení
  1. V případě, že s tím Kupující vyjádří souhlas zatrhnutím příslušného pole v rámci vytváření objednávky, je mu Prodávající oprávněn zasílat ve formě e-mailu obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v nabídce Zboží v Internetovém obchodu, ale rovněž o jiných službách Prodávajícího.
  2. Kupující je oprávněn kdykoliv svou e-mailovou adresu z odběru obchodních sdělení odhlásit, přičemž tuto možnost mu Prodávající poskytuje bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí v každém obchodním sdělení.
 • Užívání elektronického obsahu, SW apod.

Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (pro účely VOP) zakoupeného u Poháry.com dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP,  právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky. Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného.
Toto ustanovení VOP se užije taktéž na elektronický obsah, který Poháry.com poskytla Kupujícímu jako dar.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud je Kupující zahraničním subjektem, použije se na právní vztah vzniklý z Kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 2. Prodávající je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.
 3. Kupující má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Prodávajícího. Podávající bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího). Kupující si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím Kupní smlouvu.
 4. Možnost mimosoudního řešení sporů
  1. V případě vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
  2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).
  3. Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. K podání návrhu na mimosoudní řešení sporu jsou tito Kupující oprávněni využít elektronickou platformu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dostupnou na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.
 6. Toto znění Obchodních podmínek je účinné od 1. 1. 2017

Příloha Obchodních podmínek:

Informace

provozovatele internetového obchodu www.pohary.com

o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitelem (ve smyslu Nařízení vlády č. 363/2013 Sb.)

Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo dodáno zboží dle Vaší objednávky v internetovém obchodě www.pohary.com

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu“ (lhůta 14 dní začne běžet v závislosti na dni převzetí zboží. „V určitých případech však právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu nemáte – tyto případy jsou uvedeny v právních předpisech. Obchodních podmínek pro prodej zboží v internetovém obchodě www.pohary.com (dále jen „Obchodní podmínky“).

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,
a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo
b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě kupní smlouvy týkající se různého zboží objednaného Vámi v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť – ve dvou nebo více samostatných dodávkách), nebo
c) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží.“ (v případě kupní smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí).

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat provozovatele internetového obchodu pohary.com, na kontaktní údaje. Obchodních podmínek, přičemž z informace o odstoupení musí jednoznačně vyplývat identifikace kupní smlouvy a odstupujícího spotřebitele, dále datum uzavření kupní smlouvy, číslo objednávky / kupní smlouvy, identifikace zboží, a Vaše vůle od smlouvy odstoupit.

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 „Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

„S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“

2.2 Pokud jste již obdržel/a zboží na základě kupní smlouvy, zde uvádíme informace týkající se jeho vrácení v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy:

a) Převzetí zboží

„Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od kupní smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese kterékoli provozovny provozovatele internetového obchodu.

3. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“

b) Náklady spojené s převzetím zboží
„Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.“

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.“

4. „Další informace týkající se odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo zasláno zboží dle této objednávky, jsou uvedeny v čl. 4. Obchodních podmínek. Tato ujednání Obchodních podmínek nejsou dotčena obsahem tohoto vzorového poučení.“

5. „Informace a práva uvedená v tomto vzorovém poučení se vztahují pouze na kupující – spotřebitele.“